V současnosti v laboratoři (spolu)pracuje:

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

e-mail: matus.sucha@upol.cz

Matúš Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie a lidského faktoru v dopravě, konkrétněji na oblast udržitelné mobility, aktivních dopravních módů, bezpečnosti v dopravě a městskou mobilitu. Je akreditovaným koučem, dopravním psychologem, psychoterapeutem, mentorem Europsy pro oblast dopravní psychologie a soudním znalcem v oblasti se specializací dopravní psychologie. Je odborným garantem postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti působí na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde rozvíjí českou školu dopravní psychologie.

RNDr. et RNDr. Ladislav Stanke, Ph.D.

e-mail: network.net@seznam.cz

Ladislav Stanke vystudoval na PřF UPOL  magisterské obory Nanotechnologie a Digitální a přístrojová optika a následně získal Ph.D. v oboru Aplikovaná fyzika. V rámci svých kvalifikačních prací se věnoval tématům z oblasti aplikované optiky. Mezi lety 2018–2020 působil jako Lead Lighting Engineer ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA. Zajímá se o vztah moderních technologií a člověka, respektive lidské společnosti. Středem jeho zájmu je většinou světlo a jeho různé aspekty a využití. V posledních letech ho zaujalo téma vizuálního vnímání, zejména problematika oslnění v silniční dopravě, pročež se rozhodl spojit síly s Katedrou psychologie FF UPOL.  Je spoluautorem designu HLI laboratoře a jednotlivých experimentů v ní prováděných. Od března 2020 je odborným pracovníkem v Národním telemedicínském centru v rámci Fakultní nemocnice Olomouc. Současně studuje také navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství na VŠB-TUO. Je nadšeným propagátorem open-source, start-up kultury a věčným obdivovatelem inovačního myšlení izraelského střihu. Jeho hlavní snahou je bourat bariéry mezi obory a hledat možnosti interdisciplinární spolupráce.

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

e-mail: lucie.viktorova@upol.cz

Lucie Viktorová působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP, kde se věnuje mj. metodologii vědeckého výzkumu a projektům v oblasti dopravní psychologie. Spolu s doc. Šuchou zkoumali např. adaptaci řidičů na pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS, viz zde) nebo naopak zkušenosti lidí, kteří se používání aut vzdali (projekt Život bez auta).

Je zodpovědná za koordinaci výzkumu, podobu dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení.

Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.

e-mail: celda@optics.upol.cz

Radek Čelechovský působí částečným úvazkem jako odborný asistent na Katedře optiky PřF UP v Olomouci, z části jako OSVČ. Specializuje se na vývoj elektronických zařízení, simulování fyzikálních dějů v počítači, stavbu laboratorních experimentů a jejich řízení z počítače, tvorbu aplikací pro sběr a zpracování dat z měření. V projektu se realizuje jako elektronický konstruktér a programátor pro vývoj měřících zařízení v laboratoři.

Mgr. Tomáš Dominik, Ph.D.

e-mail: tomas.dominik@upol.cz

Tomáš Dominik působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP. Výzkumně se zabývá otázkou vůle z pohledu kognitivní psychologie, psychofyziologie a neurověd. Ve svých předchozích kvalifikačních pracích se věnoval otázce svobodné vůle a Libetovu experimentu. Na tato témata navazuje ve svých aktuálních výzkumech sense of agency a neurálních prekurzorů pohybu. Kromě toho mj. spolupracuje na aplikovaných psychofyziologických výzkumech, např. v oblasti studia únavy řidičů.

Human-Light Interaction Laboratory

Tř. Svobody 8,
779 00 Olomouc

Laboratoř najdete v růžové budově FZV UP u zastávky autobusu E. Vchod do laboratoře se nachází v podzemí hned vlevo za hlavním vchodem. Parkování je možné v okolních ulicích.